Avis Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per INVOPORT, SL, amb domicili social CAN PORTELL, 14, 17457 SANT ANDREU SALOU CIF B-55224984, Correu electrònic info@invoport.es

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en INVOPORT, SL i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@invoport.es

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinatari
Formulari de contacte Correu electrònic Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.
La nostre empresa
Newsletter Correu electrònic Per enviament d’informació comercial , legitimat amb el seu consentiment La nostre empresa
Alta d’usuari Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Creació d’un compte per registrar les seves comandes , legitimat per la relació contractual entre les dues parts
La nostre empresa
Treballa amb nosaltres Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Currículum vitae Gestió d’una borsa de treball, legitimat pel seu consentiment.
La nostre empresa.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

INVOPORT, SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim d’INVOPORT, SL per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@invoport.es

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

INVOPORT, SL adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

INVOPORT, SL guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

INVOPORT, SL només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

INVOPORT, SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIÓ
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

INVOPORT, SL
Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :

 • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades
 • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@invoport.es
Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.
L’exercici dels seus drets es gratuït.

1- Avís legal
Benvingut a la pàgina WEB d’INVOPORT, SL
A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.
IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se informa queInvoport.es és un domini de l’empresaINVOPORT, SL amb domicili social a CAN PORTELL, 14, 17457, SANT ANDREU SALOU i amb telèfon 609201325
La societat es denominaINVOPORT, SL amb CIF: B55224984que figura inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA Tomo3018 Llibre 0 Sec 8 Foli 1Full GI57950
NORMES D’UTILITZACIÓ
L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals INVOPORT, SL es titular o amb llicències llegítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.
RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.
De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.
INVOPORT, SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
INVOPORT, SL no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d’altres, de:
• Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes

• Intromissions mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

• Ús inadequat d’aquesta WEB.

• Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d’aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis.
A més, l’usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l’ús de “robots”, “Aranyes”,… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.
LEGISLACIÓ
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.

2- Política de privacitat
Àmbit de la política de protecció de dades personal
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que es produeixi quan es navego o interactuï a través de qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què es pot presentar (Facebook, Twitter, Instagram, etc..).
També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document , imatge o qualsevol altre sistema.
En qualsevol d’aquests mitjans, pot consultar informació i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, consultar, enviar fotos, comentaris, etc… i, per tant, proporcionar Informació de les dades personals. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat
Qui es el responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per INVOPORT, SL, amb domicili social CAN PORTELL, 14, 17457 SANT ANDREU SALOUCIF B55224984Correu Electrònic info@invoport.es
Quines dades personals es recullen i el seu propòsit?
Detallem, les dades personals que aconsegueix, així com les seves finalitats
Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Alta client Noms, cognoms, mail telèfon, direcció y dades de facturació i cobrament Creació del compte per proporcionar els serveis que sol·liciteu, gestió administrativa i facturació. Legitimat per la relació contractual

Enviament d’informació comercial legitimat pel seu consentiment La nostra empresa
Formulari de contacto WEB Nom i mail Respondre a la pregunta. Legitimat per la seva petició prèvia.
Enviament d’informació legitimat pel seu consentiment La nostra empresa

Altra Candidat Nom, cognoms, mail, telèfon, direcció, CV Creació de compte per poder accedir a les ofertes laborals La nostra empresa

Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?
A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

 1. – En compliment d’una relació contractual.
 2. – Quan ens doneu el vostre consentiment.
  3.- Per a l’interès legítim deINVOPORT, SLper mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.
  4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.
  Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@invoport.es
  Dades no pertinents
  INVOPORT, SLadverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adients, pertinents, actual, exactes i certes
  Quant de temps es mantindrà les seves dades?
  INVOPORT, SLconserva les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l’apartat que correspongui.
  A qui comunicarem les seves dades?
  INVOPORT, SLnomés cedirà les seves dades en els serveis que s’indica i en els casos previstos per una llei.
  No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.
  En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà l’objecte de la comunicació i compartida amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.
  Mesures de seguretat
  INVOPORT, SLassegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.
  L’usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a la disposició de tercers del seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers a l’usuari.
  Quins són els seus drets quan que ens faciliti les seves dades personals?
  Dret Contingut Canal de atenció
  Accessos Podrà consultar les seves dades personals gestionades per INVOPORT, SL.

CORREU ELECTRONIC info@invoport.es
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar la eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Pots sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:
-Mentre es comprovi l’exactitud de les dades en el cas que hagi exercit el dret de rectificació.
-QuanINVOPORTno necessitem tractar les seves dades, però si siguin necessàries per a l’exercici o la defensa dels seus drets
Portabilitat Vostè pot rebre en format electrònic les dades que ens heu facilitat en format electrònic